Video

Video triển lãm Cảnh Mộng

Kìa non non, nước nước, mây mây, Hà Mạnh Thắng solo exhibition, galerie Quỳnh, 20.12.2022-18.02.2023

Studio Visit with Ha Manh Thang - The Nguyen Art Foundation (17 Nov 2021, Hanoi, Vietnam)

Spiritual Of Images / Linh giới của hình ảnh ©HaManhThang's studio, Autumn, West Lake 2021

Ellipses, Ha Manh Thang's solo exhibition, VCCA, Dec 2018