Không gian, thời gian, ánh sáng
20201028-6237d2f59c2eaa5691a43da2de31c7ee4f16c83b1.jpeg

Không gian, thời gian, ánh sáng

Bài phỏng vấn dành cho tạp chí Fobes Việt Nam, số tháng 12, 2019

20201028-6237d2f59c2eaa5691a43da2de31c7ee4f16c83b0.jpeg

Không gian, thời gian, ánh sáng

Bài phỏng vấn dành cho tạp chí Fobes Việt Nam, số tháng 12, 2019

20201028-6237d2f59c2eaa5691a43da2de31c7ee4f16c83b2.jpeg

Không gian, thời gian, ánh sáng

Bài phỏng vấn dành cho tạp chí Fobes Việt Nam, số tháng 12, 2019