Đối Cảnh
20210620-67573a257ebb023b1b57b03a90e4b87399f20f440.jpg

Bạn đã thấy mùa hè trôi qua như thế nào, số.1

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20210628-dde7619d7070100c926212c7545df6d2a5c850640.jpg

Bạn đã thấy mùa hè trôi qua như thế nào, số.2

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-6d46ed2e6ef6eaf613c7a08dcf01ad253d85d1540.jpg

Bạn đã thấy mùa Đông trôi qua như thế nào #4

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas and silk, 96cm x 70cm, sưu tập tư nhân

20211219-6d46ed2e6ef6eaf613c7a08dcf01ad253d85d1541.jpg

How has the Summer passed #6

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas and silk, 96cm x 70cm, sưu tập tư nhân

20211219-6d46ed2e6ef6eaf613c7a08dcf01ad253d85d1542.jpg

Gió mùa Đông Bắc đã trôi qua như thế nào #2

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-e51273a1e26d76f40b2d3f14323c2496547116210.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #5

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas and silk, 96cm x 70cm, sưu tập tư nhân

20211219-e51273a1e26d76f40b2d3f14323c2496547116211.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #2

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-e51273a1e26d76f40b2d3f14323c2496547116212.jpg

Bạn đã ngắm mùa Thu tinh khiết trôi qua như thế nào #1

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas and silk, 96cm x 70cm, sưu tập tư nhân

20211219-d2b4a8f5688ecb6bb7f52298361191b4d09f67b10.jpg

Bạn đã ngắm mùa Thu tinh khiết trôi qua như thế nào #4

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas and silk, 96cm x 70cm, sưu tập tư nhân

20211219-71140cba4315ae1c802b22d51ca88782c8b047761.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #8

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-71140cba4315ae1c802b22d51ca88782c8b047762.jpg

Bạn đã ngắm mùa Thu tinh khiết trôi qua như thế nào #3

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm

20211219-08517703d34629ff85f1850890d276692c5930220.jpg

Mùa Xuân tinh khiết đã trôi qua như thế nào #1

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-08517703d34629ff85f1850890d276692c5930221.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #3

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-08517703d34629ff85f1850890d276692c5930222.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #9

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-11bdfc03458892641bb1ea1904cc34424dd047230.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #7

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas and silk, 96cm x 70cm, sưu tập tư nhân

20211219-0b9ad930018e18408c356f98f6f15e9e9cb994e51.jpg

Gió mùa Đông Bắc đã trôi qua như thế nào #3

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân

20211219-0b9ad930018e18408c356f98f6f15e9e9cb994e52.jpg

Bạn đã thấy mùa Hè trôi qua như thế nào #4

2021, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 175cm x 100cm, sưu tập tư nhân